اکران تبلیغات محیطی سفیر برند سیم و کابل آمل، جناب آقای وحید شمسایی
The environmental advertising billboards of the ambassador of Simol and Kabul Amol brand, Mr. Vahid Shamsaii, were displayed throughout Mazandaran province.

بیلبورد های تبلیغات محیطی سفیر برند سیم و کابل آمل، جناب آقای وحید شمسایی در سراسر استان مازندران اکران گردید.