تصویری که از آینده متصور می شویم نیرو محرکه¬ حرکت در زمان حال، برای رسیدن به اهداف آینده می باشد و تصویری که ما از آینده داریم رسیدن به قله های کیفیت و کمیت در صنعت سیم و کابل است. قله ای که با تغییرات مدیریتی و استراتژیک، قدم به قدم در حال پیشرفت به سمت آن هستیم. کلیه اعضای خانواده بزرگ سیم و کابل آمل مصمم و پر انرژی دست در دست هم نهادیم تا به جایگاه واقعی خود در این صنعت روز به روز نزدیک تر شویم و در این راه پس از توکل به الطاف ایزدی به توانمندی های بالقوه همه اعضا اتکا کرده ایم.


سرمایه گذاری