تجلیل از شرکت سیم و کابل آمل - سوکا در جشنواره ملی حاتم
تجلیل از شرکت سیم و کابل آمل - سوکا در جشنواره ملی حاتم