درباره
نام امیر محمد کرمانشاهی پور
در سال 1367 در تهران متولد شد و تحصیلات مقدماتی خود را در شهرستان آمل گذرانیده و تحصیلات تکمیلی را نیز در همین شهر به پایان رسانید. ایشان مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق گرایش PLC کنترل در سال 1391 به اتمام رساندند و همزمان با کلیه مراحل تحصیل همواره در صنعت سیم و کابل کشور در حال اندوختن تجربه بودند.
تلفیق علم مدیریت نوین با تجارب صنعتی گذشته ، همواره از اولویت های مدیریتی ایشان بوده و استفاده از نیروهای بومی ، متخصص و علمی در مباحث منابع انسانی برای ایشان به عنوان یک اصل مهم مد نظر می باشد.
مدارج و سوابق علمی و اجرایی ایشان به شرح زیر است :
- دبیر کل انجمن علمی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی فذا (از سال 1391 الی 1394)
- عضو فعال باشگاه کیفیت ایران (سال 1395)
- دریافت عنوان چهره ماندگار کیفیت ایران از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران (سال 1395)
- مدیر تولید شرکت سیم و کابل آمل (از سال 1385 الی 1388)
- مدیر کارخانه شرکت سیم و کابل آمل (از سال 1388 الی 1393)
- مدیر عامل شرکت سیم و کابل آمل (از سال 1393 تا کنون )